Ekkokardiografi

Mål dine resultater og se din fremgang sort på hvidt

Generelt om undersøgelserne

Generel information

De forskningsansvarlige vil tage først skriftelig og herefter telefonisk kontakt til kvindelige patienter som har gennemgået en koronararteriografi, hvor der ikke er fundet nogle forsnævringer på kranspulsåren. Her informeres mundtligt om forsøgets formål, metode, fordele og ulemper samt anonymisering af data. Hvis patienten indvilliger i at deltage sendes skriftligt materiale om projektet samt information om ”Forsøgspersonens rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt” senest dagen for inden undersøgelsesdagen.

alt om sundhed og træning
Forsøgsdeltageren evt med pårørende vil blive inviteret til en undersøgelsesdag hvor den pågældende dag indledes med en informationssamtale. Under samtalen informeres om forsøgets formål, metode, fordele og ulemper samt anonymisering af data. Såfremt forsøgspersonen indvilger i at deltage, indhentes skriftligt samtykke før inklusion i forsøget.

Den primære undersøgelse i dette forskningsprojekt er en vurdering af de små kars funktion i hjertet. Dette foretages ved en ultralydsscanning af hjertet (ekkokardiografi). Derudover vil der være en samtale om dine symptomer, supplering af blodprøver, urinprøve, samt et spørgeskema som besvares forinden undersøgelsesdagen.
Et fåtal af patienterne vil blive spurgt om de ønsker at gennemgå yderligere funktions- og billeddiagnostiske undersøgelser, herunder Hjerte-CT (Computed Tomography) og konditionstest med bestemmelse af maksimal iltoptagelse.

Nogle af patienterne vil også blive spurgt om de ønsker at deltage i interventionsstudier, hvor vi undersøger om forskellige typer af medicinske behandlinger har en effekt på små kars funktion.

På undersøgelsesdagen

Undersøgelsen foregår på Bispebjerg Hospital og består af interview, blodprøve tagning, aflæggelse af en urinprøve og ultralydsskanning af hjertet. Nogle af forsøgspersoner vil på denne dag også få foretaget kar funktionsundersøgelse i armen.

De møder fastende og vil få morgenmad eller frokost på hospitalet ca. halvejs igennem undersøgelserne. Undersøgelserne varer ca. 3 timer i alt.

Ultralydsskanning af hjertet

Ekkokardiografi er en ultralydsskanning af hjertet som viser hjertes pumpefunktion og funktion af hjerteklapperne. Udover den normale skanning undersøges blodstrømninghastigheden i hjertets små blodkar (koronar flow reserve) og deres evne til at udvide sig. I den forbindelse gives der  medicin (Dipyridamol) i et drop i en blodåre i armen som udvider de små kar i hjertet. Medicinen gives i  6 minutter i alt. I løbet af de 6 minutter kan der der forekomme ubehag i form af hovedpine, trykken i kroppen, åndenød og hjertebanken.  Symptomerne er milde af karakter og forsvinder igen så snart man stopper med at give medicinen. Vi giver også medicin (Teophyllamin) som modvirker effekten af Dypiridamol. Ultralydsundersøgelsen tager ca. 45 min. Forsøgspersoner må ikke drikke kaffe /the / Cola eller spise bananer/chokolade 24 timer forinden undersøgelsen, da det kan påvirke kar funktionen og resultaterne.

Interview

Der vil blive foretaget kortfattet interview vedrørende patientens symptomer, risikofaktorer, tidligere gennemførte undersøgelser. Vi sikrer os at patienterne opfylder inklusion og eksklusions kriterier for deltagelse i projektet.

Blodprøver

Ved forsøget tages blodprøver (i alt ca. 30 ml). Nogle af prøverne nedfryses og analyseres senere i forsøget. Blodet analyseres for markører, som kan relateres til tilstedeværelse af småkarssygdom. Der vil blive oprettet en forskningbiobank hvor blodproduktet vil blive opbevaret til evt. anvendelse i nye forskningsprojekter efter tilladelse fra Videnskabsetisk Komité. Forsøgspersoner kan til enhver tid få sit materiale destrueret

Urinprøve

Der skal afleveres en urinprøve. Prøven bruges til at måle nyrernes udskillelse af protein i urinen. Prøver tages når du kommer på hospitalet.

Endotelfunktion / karfunktion i armen

Denne undersøgelse tager ca. 30 minutter. Karfunktionen undersøges i din ene arm med et ultralydsapparat. Der måles først 5 minutter i hvile, hvorefter en blodtryksmanchet, placeret omkring den ene arm, vil blive pustet op i 5 minutter for at stoppe blodtilførslen til armen. Når blodtryksmanchetten løsnes og blodet igen kan løbe ud i armen, måles der i 3 minutter, hvor vi undersøger blodkarrets evne til at reetablere blodforsyningen. Efter en hvileperiode på 10 minutter får du et pust nitroglycerin under tungen. Nitroglycerin udvider blodkarret og der måles igen i 4 minutter.

Supplerende undersøgelser

Nogle af forsøgspersonerne vil blive inviteret til at deltage i supplerende undersøgelser. Det drejer sig om en billeddiagnostiske undersøgelse af hjerte (Hjerte-CT) og funktionsundersøgelse af hjertet og lunger (konditionstest). Begge undersøgelser er veletableret metoder og foregår på Hvidovre Hospital over 2 separate dage.

Nogle af forsøgspersoner vil også blive inviteret til at deltage i en af våres interventionsstudier, hvor vi undersøger om forskellige medicinske behandlinger har en effekt på små kars funktion.

Forsøgspersoner kan altid sige fra hvis de ikke længere ønsker at deltage.

iPowers spørgeskemaundersøgelse

Vi er aktuelt i gang med en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi undersøger alle tidligere iPower-deltageres kostvaner og spørger ind til bestemte sygdomme såsom migræne og gynækologiske problemer. Det undersøges om der er en sammenhæng mellem disse og kvindernes småkarsfunktion, som blev målt ved det indledende besøg.

Allerede nu har 300 besvaret spørgeskemaet, og vi så gerne at endnu flere deltager, for at kunne opnå det bedste resultat. Er du iPower deltager, og har ikke modtaget en mail med et link til spørgeskemaet, må du meget gerne henvende dig med en mailadresse, så vi kan sende dig et link til undersøgelsen.

Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

Hjerte- CT

CT står for Computed Tomography, som er en veletableret røntgen- undersøgelse av hjertet med kontrast. Med denne undersøgelsen ønsker vi at udvikle en ikke- invasiv metode til at påvise sygdom i hjertets små blodkar. Skanningen varer ca. 35 min. hvor forsøgspersonen ligger stille på ryggen i en CT skanner. Kontrasten benyttes til at se forsnævringer i de store hjertekar (kranspulsårene) og til at måle blodgennemstrømningen af hjertemuskulaturen.

Der vil ved undersøgelsen blive givet medicin, Adenosin®, der virker ved at udvide de små kar i hjertet. Undersøgelsen kan bagefter bruges til at sammenligne blodgennemstrømningen af hjertemuskulaturen før og efter medicinen. Inden undersøgelsen vil du få anlagt en plastikkanyle i begge dine arme. Disse skal bruges til at give kontrastvæsken og medicinen. Hvis din hvilepuls overstiger 60 slag per minut, vil du inden undersøgelsen få en medicin, Selo-Zok®, der benyttes til at sænke pulsen, og på den måde sikre en optimal billedkvalitet.

Hjerte- CT er en veletableret undersøgelsesmetode og betragtes som ufarlig. Indgift af kontrastmidlet kan være forbundet med let varmefornemmelse i kroppen. En allergisk reaktion over for kontraststoffet kan ses i meget sjældne tilfælde. De hyppigste bivirkninger associeret med Adenosin® indgiften er varmefornemmelse, hovedpine, trykken i brystkassen eller åndenød. Medicinen gives direkte i blodet over 6 min og er meget hurtigt ude af kroppen. Det vil altid være en læge tilstedet under hele undersøgelsen.

Du vil som forsøgsperson ved en CT- skanning blive udsat for en effektiv stråledosis på ca 12 mSv. Generelt har alle en livstidsrisiko for at dø af kræft på 25%. Ved denne undersøgelsen øges risikoen til 25,06%. 

Samlet undersøgelsestid ca. 2,5 timer. Undersøgelsessted er Hvidovre Hospital. Kontakt læge: Daria Frestad

Konditionstest

En konditionstest er en metode til at evaluere en persons hjerte- og kredsløbskapacitet. Testen udføres på en  ergometercykel, hvor man gradvis øger belastningen. Målet er at opnå en maksimal fysisk udmattelse. Under cykeltesten vil der blive registreret flere faktorer – maksimal iltoptagelse (VO2max / kondital), udholdenhed, ændring af puls og blodtryk, ændring i hjertekardiogram og tilstedeværelse af brystsmerter eller andre subjektive klager.

Undersøgelsesresultaterne vil blive brugt til at se på sammenhængen mellem brystsmerter/åndenød, ændringer på hjertekardiogrammet og arbejdskapacitet (kondital).

Konditionstest er en veletableret undersøgelsesmetode og betragtes som ufarlig for dem uden forsnævringer i hjertets kranspulsårer, hjerterytmeforstyrrelser eller betydende lungelidelse. Det vil altid være en læge tilstede under hele undersøgelsen.

Samlet undersøgelsestid ca. 1 time. Undersøgelsessted er Hvidovre Hospital. Kontakt læge: Daria Frestad

Interventionsstudie “ACIM – forskning i behandling af kvinder med angina pectoris og småkarssygdom”

Baggrunden for forsøget er, at mange kvinder har brystsmerter uden at have forsnævringer af kranspulsårerne. Vi ved forholdsvis lidt om, hvorfor smerterne opstår, og hvordan de bedst behandles, og der findes endnu ikke nogen anerkendt behandling. Hos mange kvinder skyldes symptomerne sygdom i de små kar, også kaldet småkarssygdom. I projektet indgår 72 kvinder, hvis småkarsfunktion blev fundet nedsat ved undersøgelsen i iPower.

ACIM-projektet, som er et delprojekt til iPower, har til formål, at undersøge om der er en gavnlig effekt af ca. 6 måneders ACE-hæmmer behandling på de små kars funktion i hjertet undersøgt ved ekkokardiografi. Derudover undersøges det også om behandlingen har en effekt på generel karfunktion. Projektmedicinen er ACE-hæmmeren Ramipril, som allerede er kendt og bruges til at forebygge hjertesygdom.

Projektet er et såkaldt klinisk randomiseret placebo kontrolleret studie, og deltagerne vil tilfældigt blive tildelt enten Ramipril eller en placebo-pille, som er en snyde-pille uden indhold af aktivt stof. Hverken deltagere eller de projektansvarlige vil vide hvem der tildeles hvad.

I hovedtræk vil deltagelse i projektet indebære ca. 6 måneders behandling med ACE-hæmmeren Ramipril, eller placebo. Behandling med Ramipril tåles som regel godt, og giver få bivirkninger. Hyppigste bivirkninger er blodtryksfald samt vedvarende tør irritativ hoste, som ses hos omkring 10%.

Der vil være 3 til 4 Besøg på Bispebjerg Hospital (første og sidste tager ca. 3 timer, mens de andre tager ca. 20 min pr gang). Ved første og sidste besøg foretages en skanning med ultralyd af hjertet, hvor vi vil måle småkarsfunktionen. Det er samme slags skanning som ved første besøg i iPower, og her bruges medicinen Adenosin. Desuden måles karfunktion i armen med ultralyd. Her gives også et pust med Nitroglycerin under tungen (se mere om undersøgelserne under de særskilte punkter). De andre besøg vil indebære kontrol af blodtryk og nyrefunktion.

Undersøgelsessted er Bispebjerg Hospital. Projektansvarlige: Læge Marie Michelsen og forskningsårsstuderende Anna Rask.

Interventionsstudie “Effekt af Glucagon-like pepide-1 på småkarsygdom hos kvinder med brystsmerter uden betydelig forsnævring af hjertets kranspulsårer” – GAP

Vi har begrænset viden om mulige behandlingsmetoder til kvinder med småkarssygdom. Gængse midler mod hjertesmerter har vist sig ikke at være effektive i mange tilfælde. Derfor undersøger vi nye behandlingsmetoder, og der er studier der tyder på, at Liraglutid (Victoza®) kan have en gavnlig effekt på funktionen af de små kar i hjertet.

I dette studie, som vi kalder ”GAP”, inviterer vi kvinder til at deltage, som i forbindelse med undersøgelse i Ipower studiet har fået konstateret let nedsat funktion af de små kar i hjertet.

Formålet med studiet er, at undersøge den gavnlige effekt af 12 ugers behandling med liraglutid på de små kars funktion i hjertet samt den generelle karfunktion, begge dele undersøgt ved ultralyd af hhv. hjertet og armen. Liraglutid er en velkendt medicinsk behandling af type 2 sukkersyge med den unikke egenskab, at det normaliserer blodsukkeret udelukkende hvis det er for højt. Derudover virker medicinen vægtreducerende og er godkendt til dette formål i både USA og Europa. Medicinen gives ved daglige indsprøjtninger i underhuden på samme måde som insulin og i en dosis der gradvist øges op til 3 mg om dagen. Medicinen tåles som regel godt, den hyppigst rapporterede bivirkning er kvalme. Studiet kræver tæt samarbejde mellem studiedeltagere og de studieansvarlige. Derfor er en række besøg på Bispebjerg Hospital nødvendige, blandt andet i forbindelse med optrapning i medicindosis. Der indgår 33 kvinder i studiet med let nedsat funktion af de små kar samt overvægt (BMI≥25). Kvinderne undersøges både før og efter behandling, hvor der vil indgå måling af hjertets småkarsfunktion og generel karfunktion, blodprøvetagning, helkrops DEXA skanning (for at måle kropssammensætningen) og klinisk undersøgelse samt udfyldelse af spørgeskemaer.

Projektet varer i alt 18 uger inklusive fire ugers kontrolperiode hvor der ikke gives behandling inden opstart af Liraglutid, samt to ugers diætbehandling i slutningen af studiet, hvor kropsvægten vedligeholdes og der opnås en steady-state tilstand inden den sidste måling af småkarsfunktionen.

Læs også:

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Dagligt tilskud af Folsyre 400 mikrogram fra graviditeten planlægges til to måneder inde i graviditeten.

Ferrojern 40-50 mg fra uge 10.

D-vitamin 10 mikrogram gennem hele graviditeten

Calcium 800 mg eller mælkeprodukter svarende til 1/2 liter.

Undgå rygning og alkohol.

Følg de 8 kost råd:

  1. – Spis frugt og grønt – 6 om dagen
  2. – Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen
  3. – Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag
  4. – Spar på sukker, især fra sodavand, slik og kage
  5. – Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød
  6. – Spis varieret og bevar normalvægten
  7. – Sluk tørsten i vand
  8. – Vær fysisk aktiv i mindst 30 minutter om dagen.

Fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse

På de fleste fødesteder i Danmark er forberedelsen til fødslen sparet væk

På de fleste fødesteder i Danmark er forberedelsen til fødslen sparet væk. Derfor tilbydes der i privat regi forskellige typer som supplering eller erstatning. Ofte tilbydes fødselsforberedelsen over flere uger, men også koncentrerede dage eller timer kan være en mulighed hvis man fx er i tidsnød.

I mit arbejde som jordemoder oplever jeg, at det er meget individuelt, hvad den gravide og hendes eventuelle partner har brug for. Fx kan fødselsforberedelse sammen med andre par/enlige være en fantastisk mulighed for, at skabe et netværk eller supplere et eksisterende.

Læs mere om en sund graviditet her

For nogen er det dog tidskrævende at skulle afsted til fødselsforberedelse

For nogen er det dog tidskrævende at skulle afsted til fødselsforberedelse over flere uger. Derfor tilbyder jeg fødselsforberedelse som er individuel og intensiv. Mit tilbud er fleksibelt fordi du/I selv bestemmer hvor og hvornår. Det kan være dag, aften, hverdag, weekend, hjemme hos dig/jer eller i min klinik.

Min fødselsforberedelse er personlig og målrettet. Derfor er det dig/jer der bestemmer hvad de tre timer skal bruges til. Jeg tager udgangspunkt I dine/jeres ønsker og behov, men som forslag kan nævnes:

– optakt til fødslen
– afslapning og vejrtrækning under fødslen
– fødslens forløb, – psykiske og fysiske aspekter
– smertelindring
– partnerens rolle under fødslen
– efterforløbet på fødestue og barselsafsnit
– amning
– den første tid i hjemmet.

Billedet er venligst udlånt af fotografen i Esbjerg

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet

At være fysisk aktiv har positiv indflydelse på kroppen

At være fysisk aktiv har positiv indflydelse på kroppen fordi blodgennemstrømningen optimeres.

Hvis man ikke er vant til at bruge den fysiske krop kan det være en udfordring at komme igang. Men når du først har oplevet den positive indvirkning på din krop og dit sind – så er det svært ikke at lade være igen. Det vigtigste er dog, at du finder en form, hvor du trives. Der er mange muligheder: svømning, løb, cykling, yoga, pilates, m.fl.

Hvis du ikke har dyrket nogen former for motion inden en eventuel graviditet bør du starte nævnsomt

Hvis du ikke har dyrket nogen former for motion inden en eventuel graviditet bør du starte nævnsomt, så din krop vender sig til denne ændring. Det kunne fx være raske gåture steder hvor du nyder udsigten. At gå i skoven har for de fleste en beroligende effekt fordi det nedsætter vores stress hormoner, hvis vi synes det er rart.

Billedet er lånt hos Fotografen billedmagi.dk

Jordemoderkonsultation

Jordemoderkonsultation

En jordemoderkonsultation kender du måske fra det jordemodercenter

En jordemoderkonsultation kender du måske fra det jordemodercenter hvor du hører til. I Århus tilbydes konsultation i uge 16, 28, 35, 38 og 40.

En konsultation hos mig består også af de fysiske observationer

En konsultation hos mig består også af de fysiske observationer som BT måling, urinstix, vurdering af fosterets størrelse og lejring, samt evt. hjertelyd. Hvis du har brug for, at lave en fødselsplan eller eventuelt gennemgå tidligere fødselsforløb er dette også en mulighed. Måske har du også spørgsmål vedrørende sex under og efter graviditeten, eller spørgsmål i forhold til motion og kost.

Billedet er lånt ved Fotograf Viborg.

Svaroopa yoga

Svaroopa yoga

Svaroopa Yoga er en meget blid, meditativ og terapeutisk form for yoga

Svaroopa Yoga er en meget blid, meditativ og terapeutisk form for yoga, der befrier dig for dybe lag af spændinger i din krop og dit sind.

Svaroopa Yoga er øvelser udsprunget fra Hatha Yoga, men inden for Svaroopa begyndes altid med en øvelse for halebenet og fortsætter herefter systematisk op ad rygraden til hovedet. Når man afspænder rygraden i den rækkefølge, har det en indvirkning på hele kroppen, både fysisk og psykisk. Du vil herved opleve hvordan det føles ”at komme hjem” i din krop.

Allerede efter den første time

Allerede efter den første time, vil du hos instruktøren fornemme virkningen af Svaroopa Yoga. Hvordan det påvirker kroppen positivt at få afspændt rygraden og hvordan det opløser spændinger i din nakke og skuldre. Øvelserne i Svaroopa Yoga har en positiv indvirkning på alle muskler og knogler i din krop og ikke mindst din mentale tilstand.

Fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling

Selvom sund kost og motion ikke altid er den eneste løsning på barnløshed

Selvom sund kost og motion ikke altid er den eneste løsning på barnløshed, så kan jeg guide dig til en optimal livsstil, der understøtter den behandling som i modtager hos fertilitetsklinikken. Se hvor jeg kan være med til, at gøre en forskel for jer:

Hormonstimulation tilbydes kvinder som har en uregelmæssig cyklus eller manglende ægløsning.

Insemination (IUI). Intra Uterin Insemination. Sædceller sprøjtes op i livmoderen når kvinden har ægløsning.

Reagensglasbehandling (IVF). In Vitro Fertilization. Kvindens æg tages ud af æggestokkene og befrugtes med sædceller i et reagensglas.

Mikroinsemination (ICSI). Intra Cytoplasmic Sperm Injection. En sædcelle hjælpes direkte ind i kvindens æg. Bruges primært når der er få og langsomme sædceller.

Modning (IVM). In Vitro Maturation. Æggene modnes uden for kroppen så kvinden undgår en masse hormoner og unødvendige scanninger. Bruges oftest til kvinder med risiko for overstimulation, fx PCOS.

Billedet er leveret ved Fredericia Foto

PCO syndrom

PCO syndrom

Poly Cystisk Ovarie syndrom er en tilstand hvor insulin påvirker æggestokkene negativt

Poly Cystisk Ovarie syndrom er en tilstand hvor insulin påvirker æggestokkene negativt pga. et forhøjet niveau af mandlige kønshormoner. Dette fører til uregelmæssige eller manglende ægløsninger.

Insulin er et af de vigtigste hormoner i kroppen fordi det har indflydelse på alle vores organer. Æggestokke og testikler er særlig følsomme for insulin og derfor vil et højt insulinniveau i kroppen ofte have negative konsekvenser for vores evne til at lave børn.

Billedet er taget ved fotografen i Odense

Når du sænker dit insulin øges dine chancer for at få et barn

Når du sænker dit insulin øges dine chancer for at få et barn. Derfor anbefales mange kvinder med PCOS det medicinske præparat Metformin, som netop øger insulinfølsomheden. Men du kan også sænke dit insulin ved at spise sund kost og dyrke motion.

Ved en grundig gennemgang af dine kostvaner og anden levevis finder vi i fællesskab frem til, hvordan du kan hjælpe dig selv. Jeg giver dig de redskaber som du med positiv effekt kan integrere i din dagligdag.

Læs om barnløshed her

Akupunktur og zoneterapi

Akupunktur og zoneterapi

Akupunktur

Akupunktur virker fysisk og mentalt afstressende på både mænd og kvinder. Den afstressende effekt sænker de stresshormoner i kroppen som har negativ påvirkning på vores hormonbalance.

Akupunktur har også en positiv effekt hos barnløse kvinder ved at øge blodgennemstrømningen i livmoderen og ved at optimere livmoderslimhinden så det befrugtede æg lettere kan sætte sig fast. Akupunktur virker også hormonregulerende med positive følger for kvinder med PCOS.

Tak til Kolding fotografi for billedet

Jeg kan give øreakupunktur med små nåle der bliver siddende i flere dage. Alternativt kan du få kontinuerlig hjælp hos en traditionel akupunktør, som jeg deler klinik sammen med.

Zoneterapi

Zoneterapi har på flere måder en positiv effekt på barnløshed. Zoneterapi skaber blandt andet balance i kroppen så biokemien opgraderes. Samtidig nedsættes stressniveauet i kroppen så hormonbalancen stabiliseres. Optimal effekt opnås når zoneterapeuten giver behandlinger som er individuelt tilrettelagt.

Barnløshed

Barnløshed

Kvinder og mænd har verden over tiltagende problemer med, at opnå graviditet

Kvinder og mænd har verden over tiltagende problemer med, at opnå graviditet. Flere forskere mener, at dette er én af konsekvenserne af det stigende forbrug af blandt andet hormonforstyrrende stoffer i mad, tøj, køkkenudstyr, rengøringsmidler, mobiltelefoner, m.fl., samt det høje forbrug af forarbejdet kost med ringe næringsværdi.

Få en god kontakt til din baby med en slynge

For nogen virker denne påstand som fuldstændig uoverskuelig og kan samtidig give anledning til dårlig samvittighed hos den barnløse. Men for andre giver det mulighed for medindflydelse.

Hvis du vil – kan du med min hjælp, optimere din egen hverdag, så chancerne for en graviditet optimeres. Dette betyder, at du selv kan gøre en forskel ved at tage et ansvar.

Tak til Stine – fotograf Aalborg for billedet